search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Etički kodeks

Uvod u Etički kodeks

Svrha Etičkog kodeksa Instituta je promicanje etičke kulture u struci internih revizora.

Interna revizija je neovisno i objektivno pružanje angažmana s izražavanjem uvjerenja i savjetodavnih usluga, osmišljena da doprinosi stvaranju dodane vrijednosti i unapređuje poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

Etički kodeks neophodan je i primjeren za struku interne revizije budući da se temelji na povjerenju koje se daje objektivnoj provjeri upravljanja rizikom, kontrole i korporativnog upravljanja.

Etički kodeks Instituta seže dalje od puke definicije interne revizije i uključuje dva ključna elementa:

 1. Načela koja su važna za struku i provođenje interne revizije;
 2. Pravila ponašanja koja opisuju očekivane standarde ponašanja internih revizora. Ta pravila služe kao pomoć u tumačenju načela u svrhu praktične primjene te kao smjernice za etičko postupanje internih revizora.

Pojam „interni revizori“ odnosi se na članove Instituta, nositelje ili kandidate za dobivanje stručnog certifikata IIA, kao i one koji pružaju usluge interne revizije u okviru definicije interne revizije.

Primjenjivost i provedba Etičkog kodeksa

Ovaj Etički kodeks odnosi se na pravne i fizičke osobe koje obavljaju usluge interne revizije.

Za članove IIA-e te nositelje ili kandidate za dobivanje stručnih certifikata IIA-e, kršenje Etičkog kodeksa ocjenjuje se i sankcionira u skladu s pod zakonskim aktima Instituta i administrativnim smjernicama.

Činjenica da određeno postupanje nije spomenuto u Pravilima ponašanja ne sprječava da se ono smatra neprihvatljivim ili šteti ugledu, te se stoga član, nositelj stručnog certifikata ili kandidat mogu smatrati odgovornima i podliježu disciplinskim mjerama.

Načela

Od internih se revizora očekuje primjena i pridržavanje sljedećih načela:

1. Integritet

Poštenje internih revizora osigurava temelj povjerenja u njihovu prosudbu.

2. Objektivnost

Interni revizori moraju pokazivati najveći stupanj profesionalne objektivnosti prilikom prikupljanja, procjene i priopćavanja informacija o aktivnosti ili postupku koji se ispituje. Interni revizori daju usklađenu ocjenu svih relevantnih okolnosti, a prilikom donošenja mišljenja na njih ne utječu neprimjereni vlastiti interesi ili interesi drugih strana.

3. Povjerljivost

Interni revizori poštuju vrijednost i vlasništvo nad informacijama koje dobivaju i te informacije ne otkrivaju bez odgovarajućih ovlasti, osim ako ne postoji zakonska ili profesionalna obveza da to učine.

4. Stručnost

Interni revizori primjenjuju znanje, vještine i iskustvo koje je potrebno za pružanje usluga interne revizije

Pravila ponašanja

1. Integritet

Interni revizori:

 1. Dužni su obavljati svoj posao pošteno, marljivo i odgovorno.
 2. Dužni su poštivati zakon i objavljivati informacije ukoliko to propisuje zakon ili struka.
 3. Ne smiju svjesno sudjelovati u bilo kakvim nezakonitim aktivnostima ili radnjama koje narušavaju ugled struke internih revizora ili organizacije.
 4. Dužni su poštivati i doprinositi legitimnim i etičkim ciljevima organizacije.

2. Objektivnost

Interni revizori:

 1. Ne smiju sudjelovati u bilo kakvoj radnji ili odnosu koji može narušiti ili za koji se može pretpostaviti da će narušiti nepristranu procjenu. Ovo sudjelovanje uključuje one radnje ili odnose koji mogu biti u suprotnosti s interesima organizacije.
 2. Ne smiju prihvaćati ništa što bi moglo narušiti ili za što bi se moglo pretpostaviti da će narušiti njihovo profesionalno rasuđivanje.
 3. Dužni su otkriti sve materijalne činjenice s kojima su upoznati, a koje bi, ako ih ne otkriju, mogle iskriviti izvještavanje ili radnje koje se ispituju.

3. Povjerljivost

Interni revizori:

 1. Dužni su postupati razborito prilikom korištenja i zaštite informacija prikupljenih tijekom obavljanja svojih dužnosti.
 2. Ne smiju koristiti informacije za osobni probitak ili na način koji bi bio suprotan zakonu ili koji bi štetio legitimnim i etičkim ciljevima organizacije.

4. Stručnost

Interni revizori:

 1. Smiju pružati samo one usluge za koje posjeduju potrebno znanje, vještine i iskustvo.
 2. Dužni su provoditi revizijske usluge u skladu s Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.
 3. Dužni su stalno nadograđivati svoje stručno znanje, učinkovitost i kvalitetu svojih usluga.