search icon
hrvatski institut internih revizora logotip

Standardi

Uvod u Standarde

Knjižicu Standarda u pdf verziji možete preuzeti ovdje

Interna revizija provodi se u različitim pravnim i kulturnim okruženjima; u organizacijama koje se razlikuju prema svrsi, veličini, složenosti i strukturi, a provode je osobe unutar organizacije ili izvan nje. Iako razlike mogu utjecati na praksu interne revizije u pojedinim okruženjima, usklađenost s Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije (Standardima) nužna je kako bi interni revizori i funkcija interne revizije mogli ispuniti obveze u okviru svojih odgovornosti.

Svrha je Standarda:
  1. usmjeravati poštivanje obvezujućih elemenata Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja
  2. osigurati okvir za provođenje i promoviranje širokog raspona usluga interne revizije koje pridonose stvaranju dodane vrijednosti
  3. uspostaviti osnovu za ocjenu rada interne revizije
  4. poticati unaprjeđenja procesa i poslovanja organizacije.
Standardi su skup na načelima utemeljenih obvezujućih zahtjeva koji se sastoje od:
  • navoda povezanih s ključnim zahtjevima za profesionalno obavljanje interne revizije te za ocjenu učinkovitosti provedbe koji su međunarodno primjenjivi na razini organizacije i pojedinca
  • tumačenja koja pojašnjavanju pojmove ili koncepte unutar Standarda.

Standardi, zajedno s Etičkim kodeksom, obuhvaćaju obvezujuće elemente Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja; stoga usklađenost s Etičkim kodeksom i Standardima predstavlja usklađenost s obvezujućim elementima Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja.

Standardi uključuju pojmove čija su značenja navedena u Pojmovniku. Za ispravno razumijevanje i primjenu Standarda nužno je uzeti u obzir specifična značenja iz Pojmovnika. Štoviše, u Standardima se upotrebljavaju glagol „morati“ kako bi se naglasio bezuvjetan zahtjev i glagol „trebati“ u slučajevima kad se usklađenost očekuje osim ako na temelju profesionalne prosudbe okolnosti opravdavaju odstupanje.

Standardi se sastoje od dvije osnovne kategorije: Standarda obilježja i Standarda izvođenja. Standardi obilježja odnose se na značajke organizacije i pojedinaca koji pružaju usluge interne revizije. Standardi izvođenja opisuju prirodu usluga interne revizije te navode kriterije kvalitete na temelju kojih se može mjeriti izvršenje tih usluga. Standardi obilježja i Standardi izvođenja primjenjuju se na sve usluge interne revizije.

Standardi primjene nadovezuju se na Standarde obilježja i Standarde izvođenja tako što osiguravaju smjernice koje se primjenjuju na angažmane s izražavanjem uvjerenja (.A) ili savjetodavne usluge (.C).
Angažmani s izražavanjem uvjerenja uključuju objektivnu ocjenu dokaza koju donosi interni revizor kako bi mogao izraziti mišljenje ili zaključak o subjektu, poslovanju, funkciji, procesu, sustavu ili drugom predmetu revizije. Prirodu i opseg angažmana s izražavanjem uvjerenja određuje interni revizor.

Općenito, tri su strane sudionici angažmana s izražavanjem uvjerenja: (1) osoba ili grupa koja je neposredno povezana sa subjektom, poslovanjem, funkcijom, procesom, sustavom ili drugim područjem od interesa – vlasnik procesa, (2) osoba ili grupa koja provodi procjenu – interni revizor i (3) osoba ili grupa koja se koristi rezultatom procjene – korisnik.

Usluge savjetovanja po svojoj su prirodi savjetodavne i u načelu se provode na poseban zahtjev klijenta. Priroda i opseg savjetodavnog angažmana predmet su dogovora s klijentom. Savjetodavne usluge u načelu uključuju dvije strane: (1) osobu ili grupu koja nudi savjet – interni revizor i (2) osobu ili grupu koja traži i dobiva savjet – klijent. Prilikom pružanja savjetodavnih usluga interni revizor trebao bi zadržati objektivnost i ne preuzimati na sebe odgovornosti menadžmenta.

Standardi se primjenjuju na interne revizore kao pojedince i na funkciju interne revizije. Svi interni revizori odgovorni su za usklađenost sa standardima koji se odnose na individualnu objektivnost, stručnost i dužnu profesionalnu pažnju, kao i sa standardima važnima za obavljanje posla u skladu s njihovim odgovornostima. Glavni  revizori su dodatno odgovorni za sveukupnu usklađenost funkcije interne revizije sa Standardima.
Ako zakon ili propisi zabranjuju internim revizorima ili funkciji interne revizije postupanje u skladu s nekim dijelovima Standarda, nužna je usklađenost sa svim ostalim dijelovima Standarda, kao i odgovarajuća objava neusklađenosti.

Ako se Standardi primjenjuju zajedno sa zahtjevima koje propisuju ostala nadležna tijela, interna revizija može navesti i ostale zahtjeve, gdje je primjenjivo. U takvim slučajevima, ako funkcija interne revizije navodi usklađenost sa Standardima, a postoji neusklađenost između Standarda i ostalih zahtjeva, interni revizori i funkcija interne revizije moraju biti usklađeni sa Standardima, a mogu biti usklađeni i s ostalim zahtjevima ako su restriktivniji.
Pregled i razvoj Standarda stalan je proces. Međunarodni odbor za standarde interne revizije održava sveobuhvatne konzultacije i raspravu prije izdavanja Standarda. To uključuje prikupljanje javnih komentara na nacrt Standarda iz cijelog svijeta. Svi nacrti objavljeni su na internetskoj stranici globalnog Instituta internih revizora (IIA), kao i dostavljeni svim lokalnim institutima internih revizora.